Organizace pohřbu

Co dělat v případě úmrtí blízké osoby:

V případě úmrtí vašeho blízkého doma, v první řadě zavolejte lékaře nebo zdravotnickou záchranou službu na číslo 155 nebo 112. Lékař, který přijde konstatovat smrt, vyplní List o prohlídce mrtvého v několika exemplářích, originál si odnese s sebou a kopie nechá u vás pro pohřební službu. Teprve po návštěvě lékaře volejte nás, abychom zajistili převoz zesnulého.

 

Ke sjednání pohřbu si nachystejte

  • občanský průkaz zesnulého
  • rodný list zesnulého
  • oddací list zesnulého
  • fotografii zesnulého na smuteční oznámení
  • oblečení pro zesnulého
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu

INFORMACE PRO POZŮSTALÉ

Úmrtní list

Vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí.
Objednavatel pohřbu jej obdrží doporučeně poštou.

Úřední urna

Bude vydána po předložení výzvy k vydání urny.
Pokud nebude vyzvednuta do 1 roku, bude uložena do společného pohřebiště bez možnosti vyzvednutí.

Vdovský, vdovecký

Potřebné doklady – OP žadatele, oddací list, úmrtní list, a sirotčí důchod rodný list dítěte,
potvrzení o studiu ( u starších 15 let ).

Zákonné volno

Objednavatel manžel, manželka, rodič nezletilého dítěte – 2 dny + 1 den na obřad, volno je placené.
Objednavatel syn, dcera, vnoučata, bratr, sestra, švagr, švagrová, zeť, snacha, tchán, tchýně,
osoba ve společné domácnosti – 1 den + 1 den na obřad, volno je placené.

Na obřad

Neteře, synovci, strýc, teta, bratranec, sestřenice – 1 den na obřad – omluvený.

Pozůstalost

Objednavatel pohřbu bude vyzván notářem k projednání dědictví doporučeným dopisem podle
bydliště zemřelého přibližně po 2 měsících.
Matriční úřad pozastavuje automaticky vyplácení důchodu.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat